3. Kötetlen bevezető a Pythonba

A következő példákban a kimenetet és a bemenetet az elsődleges és másodlagos promptok (>>> és ...) meglétével, illetve hiányával különböztetjük meg. A példák kipróbálásához mindent be kell írnod a promptok után, amikor a prompt megjelenik; azok a sorok, amelyek előtt nincs prompt, a fordító kimenetei.

Az önmagában álló másodlagos prompt a példa egyik sorában azt jelenti, hogy csak egy Újsort kell ütni; ez jelzi egy többsoros utasítás végét.

Ennek a kézikönyvnek sok példájában – még azokban is, amelyeket interaktív módon írtunk be – szerepelnek megjegyzések. A Pythonban a megjegyzések kettőskereszttel ('#') kezdődnek és a sor végéig tartanak. Egy megjegyzés lehet sor elején, vagy követhet szóközt, tabulátor-karaktert, de ha egy karakterlánc belsejébe teszed, az nem lesz megjegyzés (lásd a példában!). A kettőskereszt karakter egy karakterláncon belül csak egy kettőskeresztet jelent.

Pár példa:

# ez az első megjegyzés
SPAM = 1  # ez a második megjegyzés
      # ... és ez a harmadik.
STRING = "# Ez nem megjegyzés, mert idézőjelekben van."

3.1. A Python használata számológépként

Próbáljunk ki néhány Python utasítást. Indítsuk el az értelmezőt, és várjuk meg az elsődleges promptot: >>>. (Nem kell sokáig várni.)

3.1.1. Számok

A parancsértelmező úgy működik, mint egy sima számológép: be lehet írni egy kifejezést, és az kiszámolja az értékét. A kifejezések nyelvtana a szokásos: a +, -, * és / műveletek ugyanúgy működnek, mint a legtöbb nyelvben (például Pascal vagy C); zárójeleket (()) használhatunk a csoportosításra. Például:

>>> 2 + 2
4
>>> 50 - 5*6
20
>>> (50 - 5*6) / 4
5.0
>>> 8 / 5 # az osztás egész számok esetén is lebegőpontos eredményt ad
1.6

Az egész számok (pl. 2, 4, 20) int típusúak, azok, amiknek törtrésze is van (e.g. 5.0, 1.6) a float típusba. Az oktató további részében még többet tanulunk meg a típusokról.

Az osztás (/) mindig lebegőpontos értékeket ad vissza. Lefelé kerekítő egészosztás elvégzéséhez, amellyel egész értéket kapunk a // operátor használható; az osztás maradékához a %:

>>> 17 / 3 # hagyományos osztás lebegőpontos eredménnyel
5.666666666666667
>>>
>>> 17 // 3 # az egészosztással megszabadulunk a törtrésztől
5
>>> 17 % 3 # a % operátor az osztás maradékával tér vissza
2
>>> 5 * 3 + 2 # eredmény * osztó + maradék
17

A Pythonban a ** operátor használható a hatvány kiszámítására [1]:

>>> 5 ** 2 # 5 négyzete
25
>>> 2 ** 7 # 2 7-dik hatványa
128

A C-hez hasonlóan az egyenlőségjellel ('=') lehet értéket adni egy változónak. Az értékadás után az értelmező újabb utasításra vár, látszólag nem történik semmi:

>>> szelesseg = 20
>>> magassag = 5*9
>>> szelesseg * magassag
900

Ha egy változó nincs definiálva (nincs érték rendelve hozzá), és használni próbáljuk, akkor hibaüzenetet kapunk:

>>> n # try to access an undefined variable
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined

A programnyelv teljeskörűen támogatja a lebegőpontos számokat; azok a műveletek amelyeknél keverednek a típusok, az egészeket lebegőpontossá alakítják:

>>> 3 * 3.75 / 1.5
7.5
>>> 7.0 / 2
3.5

(A korábbi verziók oktatójában szereplő leírást a komplex számokról bent hagytuk ebben a fordításban is. – a fordító)

A Python komplex számokat is tud kezelni – a képzetes részt a j vagy J jellel képezhetjük. A komplex számot (valós+képzetesj) formában írhatjuk:

>>> 1j * 1J
(-1+0j)
>>> 3+1j*3
(3+3j)
>>> (3+1j)*3
(9+3j)
>>> (1+2j)/(1+1j)
(1.5+0.5j)

A komplex számokat gyakran két lebegőpontos számmal ábrázolják: a képzetes és a valós résszel. A z komplex számnak ezeket a részeit a z.real és z.imag utasításokkal olvashatjuk vissza.

>>> a=1.5+0.5j
>>> a.real
1.5
>>> a.imag
0.5

A lebegőpontos és egész típusú konverziós függvények (float() és int()) nem működnek komplex számokra. A komplex-valós átalakításnak több lehetségesmódja is van: ahhoz, hogy egy komplex számból valósat csinálj, használd az abs(z) utasítást, hogy megkapd a nagyságát (lebegőpontosként) vagy a z.real utasítást, ha a valós része kell.

>>> a=3.0+4.0j
>>> float(a)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: can't convert complex to float; use abs(z)
>>> a.real
3.0
>>> a.imag
4.0
>>> abs(a) # sqrt(a.real**2 + a.imag**2)
5.0
>>>
>>> float(8) # lebegopontos alakra konvertal. kimenete: 8.0

Interaktív módban az utoljára kiírt kifejezés értéke a _ (alsóvonás) változóban van. Így, ha a Pythont asztali számológépként használod, akkor egyszerűbb folytatni a számolásokat, például:

>>> ado = 12.5 / 100
>>> ar = 100.50
>>> ar * ado
12.5625
>>> ar + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
>>>

Ezt a változót csak olvasható változóként kezelhetjük. Ne adjunk értéket neki, mert ha adunk, akkor létrehozunk egy független helyi változót azonos névvel, amely meggátolja a beépített változó elérését, amely mágikus módon viselkedik. (Ha egy globális változó nevével létrehozunk egy helyi változót, akkor az értelmező a helyit használja.)

Az int és float osztályokon felül a Python támogat egyéb typusokat is, mint például a Decimal és Fraction. A Python beépített támogatással rendelkezik a komplex számok tekintetében, és a j vagy J utótagot hasznája a képzetes rész jelölésére (pl. 3+5j, 1j).

3.1.2. Karakterláncok

A számok mellett a Python karakterláncokkal is tud műveleteket végezni. A karakterláncokat egyszeres ('...') vagy dupla idézőjelek ("...") közé lehet zárni. A két jelölés között nincs jelentős különbség [2]. A \ használható arra, hogy a karakterláncbeli idézőjeleket levédjük:

>>> 'spam eggs'
'spam eggs'
>>> 'doesn\'t'
"doesn't"
>>> "doesn't"
"doesn't"
>>> '"Yes," he said.'
'"Yes," he said.'
>>> "\"Yes,\" he said."
'"Yes," he said.'
>>> '"Isn\'t," she said.'
'"Isn\'t," she said.'

Az interaktív parancsértelmezőben a kimeneti karakterlánc idézőjelekben jelenik meg, és a speciális karakterek vissza-perrel (\) levédve. Bár ez néha különbözőnek látszik a bemenettől (az idézőjel fajtája megváltozhat), a két karakterlánc egyenértékű. A karakterlánc dupla idézőjelbe (") van zárva, ha a karakterlánc tartalmaz egyszeres idézőjelet, és duplát nem különben egyszeres idézőjelben van. A print() függvény egy sokkal olvashatóbb kimenetet eredményez, elhagyva az idézőjeleket és kiírva a levédett és speciális karaktereket:

>>> '"Isn\'t," she said.'
'"Isn\'t," she said.'
>>> print('"Isn\'t," she said.')
"Isn't," she said.
>>> s = 'First line.\nSecond line.' # \n újsort jelent
>>> s # print() nélkül a \n benne van a kimenetben
'First line.\nSecond line.'
>>> print(s) # print()-tel az \n újsort hoz létre
First line.
Second line.

Ha nem akarod, hogy a \ jellek kezdődő karakterek speciális karakterként értelmeződjenek, akkor nyers karakterláncokat használhatsz egy r-et helyezve a kezdő idézőjel elé:

>>> print('C:\some\name') # \n újsort jelent
C:\some
ame
>>> print(r'C:\some\name') # r van az idézőjel előtt
C:\some\name

A literális karakterláncok többsorosak is lehetnek. Egy lehetőség erre a hármas idézőjelek használata: """...""" vagy '''...'''. Ilyenkor az újsorok automatikusan belekerülnek a karakterláncba, de ez a viselkedés megszüntethető, ha a sor végére egy \-t adsz. A következő példa

print("""\
Usage: thingy [OPTIONS]
   -h            Display this usage message
   -H hostname        Hostname to connect to
""")

az alábbi kimenetet adja (vedd észre, hogy az első sorban nincs soremelés):

Usage: thingy [OPTIONS]
   -h            Display this usage message
   -H hostname        Hostname to connect to

Karakterláncokat a + művelettel ragaszthatunk össze és *-gal ismételhetünk.

>>> # 3-szor 'un' után 'ium'
>>> 3 * 'un' + 'ium'
'unununium'

Két egymást követő literális karakterláncot (azokat, amik idézőjelben vannak, és nem egy változóban, vagy nem egy függvény hoz létre) az értelmező magától összefűz:

>>> 'Py' 'thon'
'Python'

De ez csak két literálissal működik, változóval vagy kifejezéssel nem:

>>> prefix = 'Py'
>>> prefix 'thon' # nem tud változót és literális karakterláncot összefűzni
 ...
SyntaxError: invalid syntax
>>> ('un' * 3) 'ium'
 ...
SyntaxError: invalid syntax

Ha változókat akarsz összefűzni, vagy változót literálissal, használj + műveletet:

>>> prefix + 'thon'
'Python'

A literálisok összefűzése különösen hasznos hosszú sorok széttörésére:

>>> text = ('Több karakterláncot írhatunk zárójelbe, '
...     'hogy összefűzhessük azokat.')
>>> text
'Több karakterláncot írhatunk zárójelbe, hogy összefűzhessük azokat.'

A karakterláncokat indexelhetjük, az első karakterhez tartozik a 0 index, a következőhöz az 1-es index és így tovább. Nincs külön karakter típus; egy karakter egyszerűen egy egy hosszúságú karakterlánc:

>>> szo = 'Python'
>>> szo[0] # karakter a 0 pozícióban
'P'
>>> szo[5] # karakter a 5 pozícióban
'n'

Az indexek negatívak is lehetnek, ilyenkor jobbról kezdünk el számolni:

>>> szo[-1] # utolsó karakter
'n'
>>> szo[-2] # utolsó előtti karakter
'o'
>>> szo[-6]
'P'

Az indexelésen felül a szeletelés is támogatott. Míg az indexelés egyetlen karaktert jelöl ki, a szeletelés egy rész-karakterláncot:

>>> szo[0:2] # karakterek a 0 pozíciótól (benne van) a 2-esig (az már nem)
'Py'
>>> szo[2:5] # karakterek a 2 pozíciótól (benne van) a 5-esig (az már nem)
'tho'

A kezdő index mindig beleértendő az eredménybe, a végső index pedig nem. Ez teszi lehetővé, hogy s[:i] + s[i:] mindig egyenlő s-el:

>>> szo[:2] + szo[2:]
'Python'
>>> szo[:4] + szo[4:]
'Python'

A szeletek indexeinek hasznos alapértékei vannak; a kihagyott első index alapértéke 0, az elhagyott második index alapértéke a szeletelendő karakterlánc hossza:

>>> szo[:2]  # karakterek az elejétől a 2-esig (már nincs benne)
'Py'
>>> szo[4:]  # karekterek a 4-es pozíciótól (benne van) a végéig
'on'
>>> szo[-2:] # karakterek az utolsó előttitől (beleértve) a végéig
'on'

Jegyezd meg, hogy a -0 valóban azonos a 0-val, így ez nem jobbról számol!

>>> szo[-0]   # mivel -0 és 0 egyenlőek
'P'

Úgy a legkönnyebb megjegyezni hogy működnek a szeletek, ha azt képzeljük, hogy az indexek a karakterek közé mutatnak, az első karakter bal élét számozzuk nullának. Ekkor az n karakterből álló karakterlánc utolsó karakterének jobb éle az n, például:

 +---+---+---+---+---+---+
 | S | e | g | í | t | s |
 +---+---+---+---+---+---+
 0  1  2  3  4  5  6
-6 -5 -4 -3 -2 -1

Az első sorban álló számok adják a 0...5 indexeket a karakterláncban; a második sor mutatja a megfelelő negatív indexeket. Az i-től j-ig terjedő szelet mindazokat a karaktereket tartalmazza, amelyek az i és j jelű élek között vannak.

A nem negatív indexek esetén a szelet hossza az indexek különbségével egyenlő, ha mindkettő a valódi szóhatárokon belül van. Például a szo[1:3] hossza 2.

Ha olyan indexet használunk, amely túl nagy, az eredmény hibát ad:

>>> szo[42] # a szo csak 7 karakteres
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range

Ellenben a tartományon kívüli indexek a szeletekben rugalmasan kezeli a Python nyelv:

>>> word[4:42]
'on'
>>> word[42:]
''

A Python karakterláncait nem lehet megváltoztatni azok megváltoztathatatlanok. Ezért, ha egy adott indexű helyhez értéket rendelünk, hibát kapunk:

>>> szo[0] = 'J'
 ...
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> szo[2:] = 'py'
 ...
TypeError: 'str' object does not support item assignment

If you need a different string, you should create a new one:: Ha másik karakterláncra van szükség, alkothatunk egy újat:

>>> 'J' + szo[1:]
'Jython'
>>> szo[:2] + 'py'
'Pypy'

A beépített len() függvény a karakterlánc hosszával tér vissza:

>>> s = 'legeslegelkáposztásíthatatlanságoskodásaitokért'
>>> len(s)
47

See also

Text Sequence Type — str
Strings are examples of sequence types, and support the common operations supported by such types.
String Methods
Strings support a large number of methods for basic transformations and searching.
Formatted string literals
String literals that have embedded expressions.
Format String Syntax
Information about string formatting with str.format().
printf-style String Formatting
The old formatting operations invoked when strings and Unicode strings are the left operand of the % operator are described in more detail here.

3.1.3. Listák

A Python többfajta összetett adattípust ismer, amellyel több különböző értéket csoportosíthatunk. A legsokoldalúbb a lista, amelyet vesszőkkel elválasztott értékekként írhatunk be szögletes zárójelbe zárva. A lista elemeinek nem kell azonos típusúaknak lenniük, bár gyakran minden elem azonos típusú.

>>> negyzetek = [1, 4, 9, 16, 25]
>>> negyzetek
[1, 4, 9, 16, 25]

Ahogy a karakterláncokat (és minden más beépített sorozattípust), a listákat is indexelhetjük és szeletelhetjük:

>>> negyzetek[0] # az indexelés az elemmel tér vissza
1
>>> negyzetek[-1]
25
>>> negyzetek[-3:] # a szeletelés új listával
[9, 16, 25]

All slice operations return a new list containing the requested elements. This means that the following slice returns a new (shallow) copy of the list:

>>> negyzetek[:]
[1, 4, 9, 16, 25]

A listák az összefűzést is támogatják:

>>> negyzetek + [36, 49, 64, 81, 100]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

A karakterláncokkal ellentétben – amelyek megváltoztathatatlan adattípusok – a listák megváltoztatható adattípusok, azaz módosíthatjuk a tartalmát:

>>> kobok = [1, 8, 27, 65, 125] # itt valami hibás
>>> 4 ** 3 # a 4 köbe 64, nem 65!
64
>>> kobok[3] = 64 # átírjuk a hibás értéket
>>> kobok
[1, 8, 27, 64, 125]

Akár új elemeket is adhatunk a lista végéhez a append() metódussal (erről később többet megtudhatunk):

>>> kobok.append(216) # add the cube of 6
>>> kobok.append(7 ** 3) # and the cube of 7
>>> kobok
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343]

Akát szeletnek is adhatunk értéket, és ez akár a lista méretét is megváltoztathatja, vagy teljesen törölheti a tartalmát:

>>> betuk = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> betuk
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> # pár elemet átírunk
>>> betuk[2:5] = ['C', 'D', 'E']
>>> betuk
['a', 'b', 'C', 'D', 'E', 'f', 'g']
>>> # most ezeket eltávolítjuk
>>> betuk[2:5] = []
>>> betuk
['a', 'b', 'f', 'g']
>>> # kiürítjük a listát úgy, hogy az összes elemet üres listával helyettesítjük
>>> betuk[:] = []
>>> betuk
[]

A len() beépített függvény listákra is alkalmazható:

>>> betuk = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> len(betuk)
4

Lehetséges a listákat egymásba ágyazni (olyan listákat létrehozni, amelyek újabb listákat tartalmaznak), például:

>>> a = ['a', 'b', 'c']
>>> n = [1, 2, 3]
>>> x = [a, n]
>>> x
[['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]]
>>> x[0]
['a', 'b', 'c']
>>> x[0][1]
'b'

3.2. Első lépések a programozás felé

Természetesen a Pythont sokkal összetettebb feladatokra is használhatjuk annál, minthogy kiszámoljuk 2+2 értékét. Például írhatunk egy rövid ciklust a Fibonacci-sorozat kiiratására:

>>> # Fibonacci-sorozat:
... # az előző két elem összege adja a következőt
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...    print(b)
...    a, b = b, a+b
...
1
1
2
3
5
8

Ebben a példában a Python több új tulajdonságát megtaláljuk:

 • Az első sor egy többszörös értékadást tartalmaz: a és b egyszerre veszi fel a 0 és 1 értékeket. Az utolsó sorban újból ezt használjuk, hogy megmutassuk, hogy előbb a jobboldal értékelődik ki, és csak azután megy végbe az értékadás. A jobboldali kifejezések jobbról balra értékelődnek ki.

 • A while ciklus addig hajtódik végre, amíg a feltétel (itt: b < 10) igaz marad. A Pythonban – ahogy a C-ben is – minden nullától eltérő egész érték igazat, a nulla hamisat jelent. A feltétel lehet egy karakterlánc vagy egy lista (gyakorlatilag bármilyen sorozat): minden aminek nem nulla a hossza – igaz, az üres sorozatok hamisak. A példában használt feltétel egy egyszerű összehasonlítás. A legalapvetőbb összehasonlító relációkat a C-vel azonosan jelöljük: < (kisebb mint), > (nagyobb mint), == (egyenlőek), <= (kisebb vagy egyenlő), >= (nagyobb vagy egyenlő) és != (nem egyenlő).

 • A ciklus magját beljebb húzzuk: a behúzás a Python jelölése az utasítások csoportosítására. A Python alapértelmezett interaktív parancsértelmezőjében neked kell (néhány) szóközt beírnod minden behúzott sor elé. Gyakorlatban az összetettebb programkódokat úgyis szövegszerkesztővel fogod elkészíteni, a legtöbb szövegszerkesztőnek van eszköze az automatikus behúzásra. Ha egy összetett utasítást írunk be párbeszédes (interaktív) módban, azt egy üres sornak kell követnie (mivel az értelmező nem tudja kitalálni, lesz-e még újabb sor). Jegyezd meg, hogy minden sort ugyanannyival kell beljebb húzni. (Az IDLE integrált fejlesztői környezetben található parancsértelmező és az ipython nevű parancsértelmező automatikusan behúzza a ciklusmagot.)

 • A print() függvény kiírja annak a kifejezésnek az értékét, amelyet megadtunk. Ez abban különbözik attól, mintha a kifejezést csak önmagában írnánk be (mint ahogy számológépként használtuk), ahogy a többszörös argumentumokat és a karakterláncokat kezeli. A karakterláncokat idézőjelek nélkül írja ki, és szóközöket illeszt az egyes tagok közé, így széppé teheted a kimenetet:

  >>> i = 256*256
  >>> print('Az i értéke:', i)
  Az i értéke: 65536
  

  Az end kulcsszavas argumentum használható arra, hogy megakadályozzuk a print után az újsor kiírását, vagy mást írjunk ki a print végén:

  >>> a, b = 0, 1
  >>> while b < 1000:
  ...   print(b, end=",")
  ...   a, b = b, a+b
  ...
  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,
  

Lábjegyzetek

[1]Mivel a ** nagyobb precedenciájú, mint a -, a -3**2 mint -(3**2) fog értelmezésre kerülni, így az eredmény -9. Hogy ezt elkerüljük, és 9-et kapjunk, (-3)**2 formában kell írni.
[2]Más nyelvekkel szemben a speciális karakterek, mint a \n azonos jelentésűek mind egyszeres ('...') mind dupla ("...") idézőjelben. Az egyetlen különbség a kettő között, hogy az egyszeres idézőjelben nem kell levédeni a " jelet (de a \' jelet igen) és viszont.