5. Adatstruktúrák

Ez a fejezet az eddig tanultakból pár dolgot részletesebben is leír, és pár új dolgot is megmutat.

5.1. A listákról bővebben

A lista adattípusnak a már megismerteken kívül több metódusa (method) is van. Az összes metódus ismertetése:

list.append(x)

Egy elemet hozzáad a lista végéhez; megegyezik az a[len(a):] = [x] utasítással.

list.extend(L)

A lista végéhez hozzáfűzi az L listát (mindegyik elemét egyenként); ugyanaz, mint az a[len(a):] = L.

list.insert(i, x)

Beszúr egy elemet az adott helyre. Az első argumentum az elem indexe, amely elé beszúrjuk, így a.insert(0, x) a lista elejére szúr be, és az a.insert(len(a), x) ugyanazt jelenti mint az a.append(x).

list.remove(x)

Eltávolítja a legelső olyan elemet a listából, amelynek értéke x. Hiba, ha nincs ilyen.

list.pop([i])

Eltávolítja az adott helyen lévő elemet a listából, és visszaadja az értékét. Ha nem adtunk meg indexet, akkor az a.pop() az utolsó elemmel tér vissza. (Ekkor is eltávolítja az elemet.) (A függvény-argumentum megadásánál használt szögletes zárójel azt jelenti, hogy a paraméter megadása tetszőleges, és nem azt, hogy a [] jeleket be kell gépelni az adott helyen. Ezzel a jelöléssel gyakran találkozhatsz a Python Standard Library-ban (Szabványos Python könyvtárban) )

list.index(x[, start[, end]])

Visszatér az első x értékű elem nulla-alapú indexével. (Azaz az első elem indexe 0. - A fordító) ValueError-ral tér vissza, ha nincs ilyen elem.

Az elhagyható start és end argumentum ugyanúgy értendő, mint a szelet-jelülésmód esetén, és arra szolgál, hogy a keresést az x-nek egy részhalmazára korlázozza. A visszaadott index a teljes listához képest adja meg, nem a start argumentumhoz képest.

list.index(x)

Visszatér az első olyan elem indexével, aminek az értéke x. Hiba, ha nincs ilyen.

list.count(x)

Visszaadja x előfordulásának a számát a listában.

list.sort(key=None, reverse=False)

Rendezi a lista elemeit helyben (az argumentumok használhatók a rendezés beállítására, bővebb magyarázatért lásd sorted()).

list.reverse()

Megfordítja az elemek sorrendjét a listában - szintén az eredeti lista módosul.

list.copy()

A lista sekély másolatával tér vissza. Ugyanaz, mint az a[:].

Egy példa, amely tartalmazza a legtöbb metódust:

>>> gyumolcsok = ['narancs', 'alma', 'barack', 'banán', 'kiwi', 'alma', 'banán']
>>> gyumolcsok.count('alma')
2
>>> gyumolcsok.count('málna')
0
>>> gyumolcsok.index('banán')
3
>>> gyumolcsok.index('banán', 4) # A 4-es index utáni banánt keresi
6
>>> gyumolcsok.reverse()
>>> gyumolcsok
['banán', 'alma', 'kiwi', 'banán', 'barack', 'alma', 'narancs']
>>> gyumolcsok.append('szőlő')
>>> gyumolcsok
['banán', 'alma', 'kiwi', 'banán', 'barack', 'alma', 'narancs', 'szőlő']
>>> gyumolcsok.sort()
>>> gyumolcsok
['alma', 'alma', 'banán', 'banán', 'szőlő', 'kiwi', 'narancs', 'barack']
>>> gyumolcsok.pop()
'barack'

Észrevehetted, hogy a metódusok, mint amilyen az insert, remove vagy sort, csak a listát módosítják, nem írtak ki visszatérési értékeket – az alapértelmezett None értékkel térnek vissza. [1] Ez tervezési elv minden megváltoztatható Pythonbeli adatstruktúra esetén.

5.1.1. Lista használata veremként

A lista metódusai megkönnyítik a lista veremként történő használatát ahol az utolsó lerakott elemet vesszük ki először (,,utoljára be, először ki”, angol rövidítése LIFO). Ahhoz, hogy a verem tetejére egy elemet adjunk, használjuk az append() utasítást.

A lista legelső/legfelső elemének kivételéhez használjuk a pop() utasítást mindenféle index nélkül. Például:

>>> stack = [3, 4, 5]
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack
[3, 4]

5.1.2. A listák használata sorként (queue)

A listát használhatjuk úgy is mint egy sort, ahol az elsőnek hozzáadott elemet vesszük ki először (“first-in, first-out”, FIFO), a listák mégsem hatékonyak erre a célra. Míg a lista végéhez fűzés (append) és onnan levétel (pop) az gyors, addig a lista elejére beszúrás (insert) és onnan kiszedés lassú (mert az egész listát eggyel el kell tolni).

Egy sor implementálásához használjuk a collections.deque osztályt, amely úgy lett kialakítva, hogy mindkét oldalához gyorsan hozzá lehessen fűzni és elvenni elemet. Például:

>>> from collections import deque
>>> sor = deque(["Marcsi", "Jani", "Misi"])
>>> sor.append("Teri")      # Teri megérkezett
>>> sor.append("Gergely")    # Gergely megérkezett
>>> sor.popleft()        # Az első érkező távozik
'Marcsi'
>>> sor.popleft()        # A második érkező távozik
'Jani'
>>> sor           # A maradék sor az érkezés sorrendjében
deque(['Misi', 'Teri', 'Gergely'])

5.1.3. Listaértelmezés

A listaértelmezés egy tömör lehetőség listák létrehozásához. Gyakori alkalmazásuk, hogy új listát készítsünk, amelyben minden elemet úgy hozunk létre, hogy egy másik sorozat vagy iterálható objektum minden egyes tagján valamilyen műveletet végzünk, vagy az elemek egy részhalmazát vesszük, amelyek bizonyos feltételeknek megfelelnek.

Például, ha a négyzetszámok listáját akarjuk létrehozni, mint alább:

>>> negyzetek = []
>>> for x in range(10):
...   negyzetek.append(x**2)
...
>>> negyzetek
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Vegyük észre, hogy ez létrehozza (vagy felülírja) az x nevű változót, amely a ciklus lefutása után is létezni fog. A listát ilyen mellékhatás nélkül is létrehozhatjuk az alábbi módon:

squares = list(map(lambda x: x**2, range(10)))

vagy ezzel egyenértékű módon:

negyzetek = [x**2 for x in range(10)]

amely sokkal tömörebb és olvashatóbb.

A listaértelmezés egy zárójelből áll, amelyben egy kifejezést egy for ág követ, majd nulla vagy több for vagy if ág. Az eredmény egy új lista lesz, melyet a kifejezés kiértékelésével kapunk az azt követő for és if ágak figyelembevételével. Például az alábbi listaértelmezés kombinálja két lista elemeit, amennyiben azok nem egyenlőek:

>>> [(x, y) for x in [1,2,3] for y in [3,1,4] if x != y]
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]

és ez egyenértékű az alábbival:

>>> combs = []
>>> for x in [1,2,3]:
...   for y in [3,1,4]:
...     if x != y:
...       combs.append((x, y))
...
>>> combs
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]

Vedd észre, hogy a for és if állítások sorrendje azonos mindkét példában.

Ha a kifejezés egy tuple (pl. az (x, y) az előző példában), akkor zárójelbe kell rakni.

>>> vec = [-4, -2, 0, 2, 4]
>>> # létrehoz egy listát az értékek megduplázásával
>>> [x*2 for x in vec]
[-8, -4, 0, 4, 8]
>>> # szűri a listát a negatív értékek elhagyásával
>>> [x for x in vec if x >= 0]
[0, 2, 4]
>>> # alkalmaz egy függvényt az összes elemre
>>> [abs(x) for x in vec]
[4, 2, 0, 2, 4]
>>> # meghív egy metódust az összes elemre
>>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']
>>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]
['banana', 'loganberry', 'passion fruit']
>>> # 2 elemű tuple-ok listáját hozza létre, mint (szám, négyzete)
>>> [(x, x**2) for x in range(6)]
[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]
>>> # a tuple-nak zárójelben kell lennie, különben hiba lép fel
>>> [x, x**2 for x in range(6)]
 File "<stdin>", line 1, in ?
  [x, x**2 for x in range(6)]
        ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> # egy lista kisimítható két for-t tartalmazó listaértelmezéssel
>>> vec = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
>>> [num for elem in vec for num in elem]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Egy listaértelmezés összetett kifejezéseket és egymásba ágyazott függvényeket is tartalmazhat:

>>> from math import pi
>>> [str(round(pi, i)) for i in range(1, 6)]
['3.1', '3.14', '3.142', '3.1416', '3.14159']

5.1.4. Egymásba ágyazott listaértelmezések

Egy listaértelmezés eredeti kifejezése tetszőleges kifejezés lehet, akár egy másik listaértelmezés is.

Tekintsük a következő példát, amelyben egy 3x4-es mátrixot egy 4-elemű listákból álló 3-elemű lista tárol:

>>> matrix = [
...   [1, 2, 3, 4],
...   [5, 6, 7, 8],
...   [9, 10, 11, 12],
... ]

A következő listaértelmezés felcseréli a sorokat és az oszlopokat (transzponálja a mátrixot):

>>> [[row[i] for row in matrix] for i in range(4)]
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]

Ahogy ez előző fejezetben láttuk, az egymásba ágyazott listaértelmezés az utána álló for figyelembevételével értékelődik ki, tehát ez a példa egyenértékű az alábbival:

>>> transposed = []
>>> for i in range(4):
...   transposed.append([row[i] for row in matrix])
...
>>> transposed
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]

amely pedig azonos az alábbival:

>>> transposed = []
>>> for i in range(4):
...   # az alábbi 3 sor felel meg a belső listaértelmezésnek
...   transposed_row = []
...   for row in matrix:
...     transposed_row.append(row[i])
...   transposed.append(transposed_row)
...
>>> transposed
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]

Az való életben persze ehelyett beépített függvényeket érdemes használni összetett folyamatok helyett. A zip() függvény remek eredményt ad ebben az esetben:

>>> list(zip(*matrix))
[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]

Lásd Argumentumlista kicsomagolása fejezetet a fenti sorban szereplő csillaggal kapcsolatban.

5.2. A del utasítás

Egy listaelem eltávolításának egyik módja, hogy az elem értéke helyett az indexét adjuk meg: ez a del utasítás. Ez abban különbözik a pop() metódustól, hogy az egy értékkel tér vissza. A del utasítás arra is használható, hogy szeleteket töröljünk a listából vagy kiürítsük az egész listát (amit már megtettünk korábban úgy, hogy a szeletnek az üres lista értékét adtuk). Például:

>>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[0]
>>> a
[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 66.25, 1234.5]

A del utasítást arra is használhatjuk, hogy az egész változót töröljük:

>>> del a

A továbbiakban hibát generál, ha az a névre hivatkozunk (kivéve, ha új értéket adunk neki). Később a del utasításnak más alkalmazásával is találkozunk.

5.3. Tuple-ok és sorozatok

Láttuk, hogy a listáknak és a karakterláncoknak rengeteg közös tulajdonsága van, például az indexelés és a szeletek használata. Ez két példa a sorozat-adattípusra. Mivel a Python egy folytonos fejlődésben lévő nyelv, másfajta sorozat adattípusok is hozzáadhatóak. Létezik egy másik sorozat-adattípus a tuple (ejtsd tjupl).

A tuple-t angol formájában fogjuk használni, mivel nincs igazán jó magyar megfelelője. Az irodalomban használják még a rendezett sorozat elnevezést, de az abban szereplő rendezett jelző félrevezető.

A tuple objektumokat tartalmaz vesszőkkel elválasztva, például:

>>> t = 12345, 54321, 'hello!'
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, 'hello!')
>>> # A tuple-okat egymásba ágyazhatjuk:
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'hello!'), (1, 2, 3, 4, 5))
>>> # A tuple-ok megváltoztathatatlanok:
... t[0] = 88888
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> # de tartalmazhatnak megváltoztatható elemeket:
... v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])
>>> v
([1, 2, 3], [3, 2, 1])

Ahogy látható, a kimeneten a tuple-ok mindig zárójelezve vannak, így azok egymásba ágyazva is helyesen értelmezhetők; megadhatjuk zárójelekkel és anélkül is, néha azonban feltétlenül szükségesek a zárójelek (amikor az egy nagyobb kifejezés része). Nem lehetséges a tuple elemeinek új értéket adni, de létrehozható olyan tuple, amelynek vannak megváltoztatható elemei, például listák.

Habár a tuple-ok hasonlóaknak látszanak a listákhoz, gyakran eltérő helyzetekben és különböző célokra használjuk azokat. A tuple-ok megváltoztathatatlan adattípusok, és gyakran azonos típusú elemek sorozatát tárolja, amelyeket az úgynevezett szétpakolás révén érjük el (lásd később ebben a fejezetben) vagy indexelés révén (vagy akár jellemzőjük révén a namedtuples esetén). A listák megváltoztatható adattípusok, és az elemeik gyakran eltérő típusúak, és elmeiket általában úgy érjük el, hogy végigmegyünk az elemeiken.

Egy különös probléma nulla vagy egy elemet tartalmazó tuple létrehozása: a nyelv szintaxisa lehetővé teszi ezt. Az üres zárojellel hozható létre a nulla elemű; az egy elemű pedig az érték után tett vesszővel (nem elég, ha az értéket zárójelbe tesszük). Csúnya, de hatékony. Például:

>>> ures = ()
>>> egyszeres = 'hello',  # <-- figyeljünk a vesszőre a végén
>>> len(ures)
0
>>> len(egyszeres)
1
>>> egyszeres
('hello',)

A t = 12345, 54321, 'hello!' értékadás egy példa a tuple-ba csomagolásra: a 12345, 54321 és 'hello!' értékek egy tuple-ba kerülnek becsomagolásra. A fordított művelet is lehetséges, például:

>>> x, y, z = t

Ezt hívják, elég helyesen, sorozat-szétpakolásnak, és minden jobboldalon álló sorozattípusra működik. A sorozat szétpakolásához az szükséges, hogy a bal oldalon annyi elem szerepeljen, ahány elem van a tuple-ban. Jegyezzük meg, hogy a többszörös értékadás valójában csak a tuple-ba csomagolás és a sorozat-szétpakolás kombinációja!

5.4. A halmazok (set)

A Python a halmaz adattípust is tartalmazza. A halmaz elemek rendezetlen halmaza, amelyben minden elem csak egyszer fordulhat elő. Alapvető használata: megadott elem meglétének ellenőrzése, elemek kettőzésének kiszűrése. A set objektumok támogatják az olyan matematikai műveleteket, mint az egyesítés, metszet, különbség, és a szimmetrikus eltérés.

A halmazok létrehozására a kapcsos zárójel, vagy a set() függvény használható. Jegyezzük meg, hogy az üres halmaz létrehozásához csak a set() használható, a {} nem, mert az utóbbi üres szótárat hoz létre: egy olyan adattszerkezetet, amelyet a következő fejezetben tárgyalunk.

Íme egy rövid bemutató:

>>> kosar = {'alma', 'narancs', 'alma', 'körte', 'narancs', 'banán'}
>>> print(kosar)    # a többször szereplő elemek csak egyszer szereplenek
{'narancs', 'körte', 'alma', 'banán'}
>>> 'narancs' in kosar      # gyors ellenőrzés: benne van-e
True
>>> 'kakukkfu' in kosar
False

>>> # Példa: set műveletek két szó egyedi betűin
...
>>> a = set('abracadabra')
>>> b = set('alacazam')
>>> a                 # 'a' egyedi elemei
{'a', 'r', 'b', 'c', 'd'}
>>> a - b               # 'a'-ban megvan, b-ből hiányzik
{'r', 'd', 'b'}
>>> a | b               # 'a'-ban, vagy 'b'-ben megvan
{'a', 'c', 'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
>>> a & b               # 'a'-ban és 'b'-ben is megvan
set(['a', 'c'])
>>> a ^ b               # vagy 'a'-ban, vagy 'b'-ben megvan, de
                    # egyszerre mindkettőben nem
{'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}

A listaértelmezéshez hasonlóan létezik halmazértelmezés is:

>>> a = {x for x in 'abracadabra' if x not in 'abc'}
>>> a
{'r', 'd'}

5.5. Szótárak

Egy másik hasznos adattípus a Pythonban a szótár. A szótárakat más nyelvekben ,,asszociatív tömböknek” nevezik. Szemben a sorozatokkal – amelyek számokkal vannak indexelve – a tömböket kulcsokkal indexeljük, amely mindenféle megváltoztathatatlan típus lehet; karakterláncok és számok mindig lehetnek kulcsok. Tuple-ok is használhatók kulcsnak, ha csak számokat, karakterláncokat vagy tuple-okat tartalmaznak; ha egy tuple megváltoztatható objektumot tartalmaz – közvetlenül vagy közvetve, akkor nem lehet kulcs.

Listát nem lehet kulcsként használni, mert annak értékei az append(), extend() metódusokkal, valamint a szeletelő vagy indexelt értékadásokkal (helyben) módosíthatók.

Gondoljunk úgy a szótárra, mint kulcs: érték párok rendezetlen halmazára, azzal a megkötéssel, hogy a szótárban a kulcsoknak egyedieknek kell lenniük. Egy kapcsos zárójelpárral egy üres szótárat hozhatunk létre: {}. Ha a zárójelbe vesszőkkel elválasztott kulcs:érték párokból álló listát helyezünk, akkor ez belekerül a szótárba; egy szótár tartalma is ilyen módon jelenik meg a kimeneten.

A legfontosabb műveletek egy szótáron: eltárolni egy értéket egy kulccsal együtt, visszakapni egy értéket megadva a kulcsát. Lehet törölni is egy kulcs:érték párt a del-lel. Ha olyan kulccsal tárolsz egy új értéket, amilyen kulcsot már használtál, a kulcshoz az új érték fog tartozni, a régi érték elveszik. Hiba, ha egy nemlétező kulcsra hivatkozol.

Egy szótáron a list(d.keys()) végrehajtása a kulcsok listáját adja vissza véletlenszerű sorrendben (ha rendezni akarod, csak használd a sorted(d.keys()) formát). [2] Ha ellenőrizni szeretnéd, vajon egy kulcs benne van-e a szótárban, használd az in kulcsszót.

Íme egy kis példa a szótár használatára:

>>> tel = {'János': 4098, 'Simon': 4139}
>>> tel['Géza'] = 4127
>>> tel
{'Simon': 4139, 'Géza': 4127, 'János': 4098}
>>> tel['János']
4098
>>> del tel['Simon']
>>> tel['Pisti'] = 4127
>>> tel
{'István': 4127, 'Géza': 4127, 'János': 4098}
>>> list(tel.keys())
['István', 'Géza', 'János']
>>> sorted(tel.keys())
['Géza', 'István', 'János']
>>> 'Géza' in tel
True
>>> 'István' not in tel
False

A dict() konstruktor közvetlenül tuple-okban tárolt kulcs-érték párok listájából is létre tudja hozni a szótárat.

>>> dict([('sape', 4139), ('guido', 4127), ('jack', 4098)])
{'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127}

Ezen felül a szótárértelmezés használható arra, hogy szótárat hozzunk létre tetszőleges kulcs- és értékkifejezésekből:

>>> {x: x**2 for x in (2, 4, 6)}
{2: 4, 4: 16, 6: 36}

Ha a kulcsok egyszerű karakterláncok, néha egyszerűbb a párokat kulcsszavas argumentumokkal létrehozni:

>>> dict(sape=4139, guido=4127, jack=4098)
{'sape': 4139, 'jack': 4098, 'guido': 4127}

5.6. Ciklustechnikák

Ha egy szótár kulcsain szeretnénk végigmenni, a for után egyszerűen a szótárat írjuk be:

>>> gyumolcsok = {1:'alma', 2:'körte', 3:'banán'}
>>> for kulcs in gyumolcsok:
...   print(kulcs, gyumolcsok[kulcs])
...
1 alma
2 körte
3 banán

Ha végig szeretnénk menni egy szótár elemein, akkor az items() metódussal lépésenként egyidőben megkapjuk a kulcsot, és a hozzá tartozó értéket.

>>> lovagok = {'Gallahad': 'a tiszta', 'Robin': 'a bátor'}
>>> for k, v in lovagok.items():
...   print(k, v)
...
Gallahad a tiszta
Robin a bátor

Ha sorozaton megyünk végig, akkor a helyet jelző index értékét és a hozzá tartozó értéket egyszerre kaphatjuk meg az enumerate() függvénnyel.

>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
...   print(i, v)
...
0 tic
1 tac
2 toe

Két vagy több sorozat egyszerre történő feldolgozásához a sorozatokat a zip() függvénnyel kell párba állítani.

>>> kerdesek = ['neved', 'csoda, amit keresel', 'kedvenc színed']
>>> valaszok = ['Lancelot', 'A szent Grál', 'Kék']
>>> for q, a in zip(kerdesek, valaszok):
...   print('Mi a %s? %s.' % (q, a))
...
Mi a neved? It is lancelot. Lancelot.
Mi a csoda, amit keresel? A szent Grál.
Mi a kedvenc színed? Kék.

Egy sorozaton visszafelé haladáshoz először add meg a sorozatot, majd utána hívd meg a reversed() függvényt.

>>> for i in reversed(range(1,10,2)):
...   print(i)
...
9
7
5
3
1

Rendezett sorrendben való listázáshoz használd a sorted() függvényt, amely új, rendezett listát ad vissza, változatlanul hagyva a régi listát.

>>> kosar = ['alma', 'narancs', 'alma', 'körte', 'narancs', 'banán']
>>> for gyum in sorted(set(kosar)):
...   print(gyum)
...
alma
banán
körte
narancs

Néha csábító, hogy azt a listát módosítsuk, amelyen éppen végighaladunk a listával, azonban gyakran egyszerűbb és biztonságosabb egy új listát létrehozni ehelyett.

>>> import math
>>> nyers_adat = [56.2, float('NaN'), 51.7, 55.3, 52.5, float('NaN'), 47.8]
>>> szurt_adat = []
>>> for value in nyers_adat
...   if not math.isnan(value):
...     szurt_adat.append(value)
...
>>> szurt_adat
[56.2, 51.7, 55.3, 52.5, 47.8]

5.7. A feltételekről bővebben

A while és az if utasításokban eddig használt feltételek egyéb műveleteket is tartalmazhatnak az összehasonlítás mellett.

Az in és not in relációk ellenőrzik, hogy az érték előfordul-e egy sorozatban. Az is és is not relációk összehasonlítják, hogy két dolog valóban azonos-e; ez csak olyan változékony dolgoknál fontos, amilyenek például a listák. Minden összehasonlító relációnak azonos precedenciája van, mely magasabb mint a számokkal végzett műveleteké.

Relációkat láncolhatunk is, például: az a < b == c megvizsgálja, hogy az a kisebb-e mint b, és ezen felül b egyenlő-e c-vel.

A relációkat összefűzhetjük and és or logikai műveletekkel is, és a reláció erdményét (vagy bármely logikai műveletét) ellentettjére változtathatjuk a not művelettel. Ezeknek mindnek kisebb precedenciájuk van, mint a relációknak, és közülük a not rendelkezik a legmagasabbal és az or a legkisebbel. Tehát az A and not B or C ugyanazt jelenti, mint az (A and (not B)) or C. Természetesen a zárójeleket használhatjuk a kívánt feltétel eléréséhez.

Az and és or logikai műveletek úgynevezett shortcat (lusta/rövid kiértékelésű) műveletek: Az argumentumaik balról jobbra fejtődnek ki, és a kifejtés rögtön megáll, mihelyt a végeredmény egyértelmű. Például: ha A és C mindkettő igaz de B hamis, akkor a A és B és C kifejezés során a C értékét a Python már nem vizsgálja. Általában a shortcut műveletek visszatérési értéke – ha általános értékeket és nem logikai értéket használunk – az utolsónak kifejtett argumantummal egyezik.

Lehetséges, hogy egy reláció vagy más logikai kifejezés értékét egy változóba rakjuk. Például:

>>> string1, string2, string3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = string1 or string2 or string3
>>> non_null
'Trondheim'

Jegyezzük meg, hogy a Pythonban – szemben a C-vel – nem lehet értékadás egy kifejezés belsejében. Lehet, hogy a C programozók morognak emiatt, de így kikerülhető egy gyakori probléma, amelyet a C programokban gyakran elkövetnek: = jelet írnak ott, ahol == kellene.

5.8. Sorozatok és más típusok összehasonlítása

Sorozat objektumokat összehasonlíthatunk másik azonos típusú objektummal. Az összehasonlítás a lexikografikai rendezést használja: először az első elemeket hasonlítja össze, ha ezek különböznek, ez meghatározza az összehasonlítás eredményét; ha egyenlőek, akkor a második elemeket hasonlítja össze, és így tovább, amíg az egyik sorozatnak vége nem lesz. Ha a két összehasonlítandó elem azonos típusú sorozat, akkor az összehasonítás rekurzívan történik. Ha a két sorozat minden eleme azonos, akkor tekinthetőek a sorozatok egyenlőeknek. Ha sz egyik sorozat a másiknak kezdő rész-sorozata, akkor a rövidebb sorozat a kisebb. A karakterláncok lexikografikai elemzésére az egyes karakterek ASCII rendezését alkalmazzuk. Néhány példa azonos típusú sorozatok összehasonlítására:

(1, 2, 3)       < (1, 2, 4)
[1, 2, 3]       < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Python'
(1, 2, 3, 4)      < (1, 2, 4)
(1, 2)         < (1, 2, -1)
(1, 2, 3)       == (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab'))  < (1, 2, ('abc', 'a'), 4)

Jegyezzük meg, hogy szabályos a különböző típusú objektumok összehasonlítása is < és > relációkkal, feltéve, hogy a megfelelő objektumoknak vannak megfelelő összehasonlító metódusai. Például a vegyes számtípusok összehasonlíthatóak a számértékük alapján, így 0 egyenlő 0.0-val, stb. Máskülönben, egy önkényes rendezés helyett, az értelmező TypeError kivételt dob.

Lábjegyzet

[1]Más nyelvek visszaadhatják a megváltoztatott objektumok, amely lehetővé teszi a metódusok olyan láncolását, mint a következő kódban d->insert("a")->remove("b")->sort();.
[2]A d.keys() metódus meghívása egy szótárnézet objektummal tér vissza. Ez támogatja az olyan műveleteket, mint a tagság tesztelése vagy az iteráció, de a tartalma nem független az eredeti szótártól – ez csak egy nézet.