4. További vezérlő utasítások

Az imént említett while utasítás mellett a Python ismeri a más nyelvekben szereplő leggyakoribb vezérlő utasításokat is – némi változtatással.

4.1. Az if utasítás

Talán a legjobban ismert utasítástípus az if utasítás. Példa:

>>> x = int(input("Írjon egy számot: "))
>>> if x < 0:
...   x = 0
...   print('Negatív, lecseréltem nullára')
... elif x == 0:
...   print('Nulla')
... elif x == 1:
...   print('Egy')
... else:
...   print('Egynél több.')
...

Hiányozhat, de lehet egy vagy akár egynél több elif rész, a else rész szintén elmaradhat. Az ‘elif‘ kulcsszó – amely az ‘else if’ rövidítése – hasznos a felesleges behúzások elkerülésre. Egy if ...elif ... elif ... sor helyettesíti a más nyelvekben található switch és case utasításokat.

4.2. A for utasítás

A for utasítás különbözik attól, amely a C-ben és a Pascalban található. Ahelyett, hogy mindig egy számtani sorozattal dolgozna (mint a Pascalban), vagy hogy megadná a lehetőséget a felhasználónak, hogy saját maga határozza meg mind az iterációs lépést, mind a kilépési feltételt (ahogy a C-ben van) a Python for utasítása végighalad a sorozat (pl. szövegek listája) összes elemén olyan sorrendben, ahogy a listában szerepelnek. Például:

>>> # Megmérjük a szavak hosszát:
... szavak = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for s in szavak:
...   print(s, len(s))
...
cat 3
window 6
defenestrate 12

Ha szükséges megváltoztatnod egy listát amelyen végigmész a for-ciklussal (például, hogy megduplázz bizonyos kiválasztott elemeket), akkor a lista másolatát használd a for-ciklusban. A for ciklus nem hoz létre önmagától egy másolatot. A szelet (slice) jelölési móddal viszont ezt kényelmesen megteheted:

>>> for s in szavak[:]: # Az eredeti lista másolatán megy végig
...  if len(s) > 6:
...    szavak.insert(0, s)
...
>>> szavak
['defenestrate', 'cat', 'window', 'defenestrate']

A for s in szavak használatával a példa egy végtelen listát próbálna létrehozni újra és újra hozzáfűzve a defenestrate szót.

4.3. A range() függvény

Ha egy számsorozaton kell végighaladnunk, a range() beépített függvény lehet szolgálatunkra. Ez egy számtani sorozatot állít elő:

>>> for i in range(5):
...   print(i)
...
0
1
2
3
4

A megadott végpont sohasem része a listának; range(10) 10 értéket hoz létre, pontosan egy tízelemű sorozat indexeit. Lehetőség van rá, hogy a sorozat más számmal kezdődjön, vagy hogy más lépésközt adjunk meg (akár negatívat is):

range(5, 10)
  5-től 9-ig

range(0, 10, 3)
  0, 3, 6, 9

range(-10, -100, -30)
 -10, -40, -70

Ha egy sorozat indexein akarunk végighaladni, használjuk a range() és len() függvényeket a következőképpen:

>>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
>>> for i in range(len(a)):
...   print(i, a[i])
...
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb

4.4. A break és a continue utasítások, az else ág a ciklusokban

A break utasítás – ahogy a C-ben is – a break-et tartalmazó legbelső for vagy while ciklusból ugrik ki.

A ciklusszervező utasításoknak lehet egy else águk. Ez akkor hajtódik végre, ha a ciklus végighaladt a listán (for esetén), illetve ha a feltétel hamissá vált (when esetén), de nem hajtódik végre, ha a ciklust a break utasítással szakítottuk meg. Ezt a következő példával szemléltetjük, amely a prímszámokat keresi meg:

>>> for n in range(2, 10):
...   for x in range(2, n):
...     if n % x == 0:
...      print(n, 'felbontható:', x, '*', n//x)
...      break
...   else:
...     # a ciklus nem talált osztót
...     print(n, 'prímszám.')
...
2 prímszám.
3 prímszám.
4 felbontható: 2 * 2
5 prímszám.
6 felbontható: 2 * 3
7 prímszám.
8 felbontható: 2 * 4
9 felbontható: 3 * 3

(Igen, ez a helyes kód. Nézd meg alaposan: az else ág a for ciklushoz, és nem az if utasításhoz tartozik.)

Egy ciklusban az else ág inkább a try utasítás else ágára hasonlít, mint az if utasításéra: a try utasítás else ága akkor fut le, ha nincs kivétel, egy ciklus else ága pedig akkor, ha nem hajtódik végre break. Bővebben a try utasításról és a kivételekről: Kivételek kezelése.

A continue utasítás, amely szintén a C-ből származik, a következő iterációval folytatja a ciklust:

>>> for num in range(2, 10):
...   if num % 2 == 0:
...     print("Páros számot találtam:", num)
...     continue
...   print("Számot találtam:", num)
Páros számot találtam: 2
Számot találtam: 3
Páros számot találtam: 4
Számot találtam: 5
Páros számot találtam: 6
Számot találtam: 7
Páros számot találtam: 8
Számot találtam: 9

4.5. A pass utasítás

A pass utasítás nem csinál semmit. Akkor használható, ha szintaktikailag szükség van egy utasításra, de a programban nem kell semmit sem csinálni. Például:

>>> while True:
...    pass # Elfoglalt - billentyűzetről érkező megszakításra (Ctrl+C) vár.
...

Gyakran használjuk arra, hogy minimális osztályt hozzunk létre:

>>> class UresOsztalyom:
...   pass
...

A pass utasítást hely fenntartására is használhatod függvény vagy feltételes rész esetén, amikor új kódon dolgozol, lehetővé téve, hogy jóval elvontabb szinten gondolkodj. A pass kulcsszót figyelmen kívül hagyja a programfutás:

>>> def initlog(*args):
...   pass  # Ne feljetsem el implementálni!
...

4.6. Függvények definiálása

Létrehozhatunk egy függvényt, amely egy megadott értékig írja ki a Fibonacci–sorozatot:

>>> def fib(n):
...   "Kiír egy Fibonacci-sorozatot n-ig."
...   a, b = 0, 1
...   while b < n:
...     print(b, end="")
...     a, b = b, a+b
...
>>> # Hívjuk meg a függvényt amit éppen létrehoztunk:
... fib(2000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

A def kulcsszó a függvény definícióját jelzi. Ezt egy függvénynévnek, majd zárójelben a paraméterek listájának kell követnie. Az utasítások – amelyek a definíció testét alkotják – a következő sorban kezdődnek, és behúzással kell kezdeni azokat.

A függvény testének első utasítása lehet egy literális karakterlánc is; ez a karakterlánc a függvény dokumentációs karakterlánca, angolul röviden docstring. (Bővebben a docstring-ről a következő fejezetben: A dokumentációs karakterláncok.) Vannak eszközök, amelyek a docstring-et használják ahhoz, hogy az online vagy a nyomtatott dokumentációt automatikusan elkészítsék, vagy hogy a felhasználót segítsék a kódban történő interaktív böngészéshez. Jó szokás, hogy a docstringet beleírjuk a kódba, kérünk téged hogy te is szokjál rá.

A függvény végrehajtása egy új szimbólumtáblát hoz létre a függvény helyi változói számára. Pontosabban: minden értékadás a függvényben a helyi szimbólumtáblában tárolódik; a változókra való hivatkozások esetén először a Python helyi szimbólumtáblában, aztán a globális szimbólumtáblában, végül a beépített nevek táblájában keresgél. Így globális változóknak nem adhatunk közvetlenül értéket egy függvényben (hacsak nem nevezzük meg egy global utasításban), jóllehet hivatkozhatunk rá.

A függvényhívás aktuális paraméterei (argumentumai) bekerülnek a hívott függvény helyi szimbólumtáblájába amikor azt meghívjuk, így az argumentumok mindig értékeket adnak át (ahol az érték mindig az objektumra történő hivatkozás, nem az objektum értéke). [1] Ha a függvény egy másik függvényt hív, akkor az új híváshoz egy új helyi szimbólumtábla jön létre.

A függvénydefiníció a függvény nevét beírja az aktuális szimbólumtáblába. A függvénynév értékének van egy típusa, amelyet a fordító a felhasználó által definiált függvényként ismer fel. Ezt az értéket társíthatjuk egy másik változóhoz, amely ekkor szintén függvényként használható. Ez egy általános átnevezési eljárásként szolgál:

>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Más nyelvektől jőve kifogásolhatja valaki, hogy a fib nem függvény, hanem eljárás, mivel nem tér vissza semmilyen értékkel.

Valójában azok a függvények is, amelyekben nincs return utasítás, visszaadnak egy értéket, bár egy elég unalmasat. Ez az érték a None (egy beépített név). A None érték kiírását általában elnyomja az értelmező, ha csak ezt az értéket kell kiírnia. Erről meggyőződhetünk, ha akarunk a print() függvény használatával:

>>> print(fib(0))
None

Könnyen írhatunk olyan függvényt, amely visszatér a Fibonacci-sorozat értékeit tartalmazó listával ahelyett, hogy kiíratná azokat:

>>> def fib2(n): # Visszaadja a Fibonacci-sorozatot n-ig
...   "A Fibonacci-sorozat n-nél kisebb elemeit adja vissza egy listában."
...   eredmeny = []
...   a, b = 0, 1
...   while b < n:
...     eredmeny.append(b)  # lásd lejjebb
...     a, b = b, a+b
...   return eredmeny
...
>>> f100 = fib2(100)  # hívjuk meg
>>> f100        # írjuk ki az eredményt
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

Ez a példa néhány új vonását mutatja a Pythonnak:

 • A return utasítás egy értékkel tér vissza a függvény futásának befejezésekor. A return utasítás argumentum nélkül None értéket ad vissza. Ha egy függvény lefutott, és nem hajtott végre return utasítást, akkor is None értékkel tér vissza.

 • A eredmeny.append(b) utasítás meghívja az eredmeny listaobjektum egy metódusát. A metódus egy olyan függvény, amely egy objektumhoz ,,tartozik”, obj.metódusnév alakban írjuk, ahol az obj valamelyik objektum (lehet egy kifejezés), és a metódusnév egy olyan metódus neve, amelyet az objektumtípus definiál. Különböző típusoknak különböző metódusai vannak. Különböző típusoknak lehet azonos nevű metódusa mindenféle kétértelműség veszélye nélkül. (Lehetőség van rá, hogy definiáljunk saját objektumokat és metódusokat osztályok használatával, lásd Osztályok)

  A példában szereplő append() metódus a lista-objektumokra lett definiálva; ez hozzáfűz egy új elemet a lista végéhez. Ebben az esetben azonos az eredmeny = eredmeny + [b] alakkal, de sokkal hatékonyabb.

4.7. A függvények definiálásáról bővebben

Lehetőségünk van függvényeket definiálni változó számú argumentummal. Ennek három formája van, amelyek variálhatók.

4.7.1. Alapértelmezett (default) argumentumértékek

A leghasznosabb alak az, ha egy vagy több argumentumnak is meghatározott alapértéket adunk meg (azaz egy olyan értéket, amit ez az argumentum felvesz, ha nem adunk értéket neki). Ez így egy olyan függvényt hoz létre, amelyet kevesebb argumentummal is meghívhatunk, mint amennyivel definiáltuk:

def ask_ok(szoveg, probalkozasok=4, emlekezteto='igen vagy nem!'):
  while 1:
    ok = input(szoveg)
    if ok in ('i', 'igen','I','IGEN'):
      return True
    if ok in ('n', 'nem', 'N','NEM'):
      return False
    probalkozasok = probalkozasok - 1
    if probalkozasok < 0:
      raise IOError('értelmetlen felhasználó')
    print(emlekezteto)

Ez a függvény többféle módon hívható meg:

 • megadhatjuk csak a kötelező argumentumot: ask_ok('Valóban ki akarsz lépni?')
 • csak egy elhagyható argumentumot adunk meg: ask_ok('Felülírhatom a fájlt?', 2).
 • minden argumentumot megadunk: ask_ok('Felülírhatom a fájlt?', 2, 'igen-nel vagy nem-mel válaszolj!').

Az előző program egyben példa az in kulcsszó használatára is. Így tesztelhetjük, hogy a sorozat vajon tartalmaz-e egy adott értéket, vagy nem.

Az alapértékeket a fordító akkor határozza meg, amikor a függvény definíciójával először találkozik, emiatt ezek kiszámítása csak egyszer történik meg! Így például a következő program:

i = 5

def f(arg=i):
  print(arg)

i = 6
f()

5-öt ír ki.

Fontos figyelmeztetés: Az alapértékeket a fordító csak egyszer határozza meg! Emiatt különbség van, ha az alapérték megváltoztatható objektum, mint amilyen a lista, szótár vagy a legtöbb példányosodott osztály. Például az alábbi függvény összegyűjti az egymás utáni hívások során neki adott paramétereket:

def f(a, L=[]):
  L.append(a)
  return L

print(f(1))
print(f(2))
print(f(3))

A program kimenete:

[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]

Ha nem akarod az alapértékeket láthatóvá tenni az egymást követő hívások számára, akkor inkább ehhez hasonlóan írd a függvényt:

def f(a, L=None):
  if L is None:
    L = []
  L.append(a)
  return L

4.7.2. Kulcsszavas argumentumok

A függvényeket akár kulcsszó=érték formában megadott, úgynevezett kulcsszavas argumentumok használatával is meghívhatunk. Például a következő függvény:

def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom', type='Norwegian Blue'):
  print("-- This parrot wouldn't", action,)
  print("if you put", voltage, "Volts through it.")
  print("-- Lovely plumage, the", type)
  print("-- It's", state, "!")

meghívható az összes alábbi módon:

parrot(1000)                     # 1 hely szerinti argumentum
parrot(voltage=1000)                 # 1 kulcsszavas argumentum
parrot(voltage=1000000, action='VOOOOOM')       # 2 kulcsszavas argumentum
parrot(action='VOOOOOM', voltage=1000000)       # 2 kulcsszavas argumentum
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump')     # 3 hely szerinti argumentum
parrot('a thousand', state='pushing up the daisies') # 1 hely szerinti, 1 kulcsszavas

de a következő hívások mind érvénytelenek:

parrot()           # a kötelező argumentum hiányzik
parrot(voltage=5.0, 'dead') # nem-kulcsszavas argumentum kulcsszavas után
parrot(110, voltage=230)   # kétszeres értékadás egy argumentumnak
parrot(actor='John Cleese') # ismeretlen kulcsszó

A függvényhívások esetén a kulcsszavas argumentumoknak a hely szerintiek után kell állniuk. Minden kulcsszavas argumentumnak olyannak kell lennie, amely egyezik a függvény által elfogadott valamelyik argumentummal (pl. az actor nem érvényes argumentum a parrot függvény számára), és a sorrendjük lényegtelen. Akár lehetnek kötelező argumentumok is (pl. parrot(voltage=1000) is érvényes).

Egy hívás során nem kaphat egy argumentum egynél több alkalommal értéket. Itt van egy példa, amely nem hajtódik végre emiatt a megkötés miatt:

>>> def function(a):
...   pass
...
>>> function(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: function() got multiple values for keyword argument 'a'

Ha van egy **név alakú formális paraméter utolsóként, akkor egy ilyen nevű szótárban tárolódik az összes kulcsszavas argumentum, amelynek a kulcsszava nem illeszkedik egyetlen formális paraméterre sem. Ez együtt használható egy *név alakú formális paraméterrel (ez a következő alszakaszban kerül tárgyalásra) amely belerakja egy tuple-ba az összes olyan nem-kulcsszavas argumentumot, amely nincs benne a formális paraméterlistában. A *név-nek mindíg a **név előtt kell lennie. Például, ha egy ilyen függvényt definiálunk:

def sajtuzlet(sajtfajta, *argumentumok, **kulcsszavak):
  print("-- Van Önöknél", sajtfajta, '?')
  print("-- Sajnálom, teljesen kifogytunk a", sajtfajta+'ból')
  for arg in argumentumok:
    print(arg)
  print("-" * 40)
  kulcsok = sorted(kulcsszavak.keys())
  for kw in kulcsok:
    print(kw, ":", kulcsszavak[kw])

Ez meghívható így is:

sajtuzlet('Pálpusztai', "Ez nagyon büdös, uram.",
      "Ez nagyon, NAGYON büdös, uram.",
      vevo='Sajti János',
      boltos='Pálinkás Mihály',
      helyszin='Sajtbolt')

és természetesen ezt fogja kiírni:

-- Van Önöknél Pálpusztai ?
-- Sajnálom, teljesen kifogytunk a Pálpusztaiból
Ez nagyon büdös, uram.
Ez nagyon, NAGYON büdös, uram.
----------------------------------------
boltos : Pálinkás Mihály
helyszin : Sajtbolt
vevo : Sajti János

Megjegyzendő, hogy a kulcsszavak nevű szótár tartalmának kinyomtatása előtt a kulcsok változóba a kulcsszavak szótár kulcsszavainak rendezett listáját raktuk; ha nem ezt tesszük, akkor az a sorrend, ahogy az argumentumokat kiiratjuk határozatlan lenne.

4.7.3. Tetszőleges hosszúságú argumentumlisták

Végül itt a legritkábban használt lehetőség, amikor egy függvénynek tetszőleges számú argumentuma lehet. Ezeket az argumentumokat egy tuple-ba helyezi el a Python. A változó számosságú argumentum előtt akárhány (akár egy sem) egyszerű argumentum is előfordulhat.

def tobb_adat_irasa(file, separator, *args):
  file.write(separator.join(args))

Normális esetben ezek az úgynevezett variadikus argumentumoknak kell a formális paraméterek legvégén állniuk, mivel ezek gyűjtik össze az összes maradék bemenő argumentumot, amelyet a függvénynek megadtunk. Minden formális paraméter, amely az *args paraméter után áll, csak kulcsszóval hívható meg, nem lehet hely szerinti argumentumként meghívni.

>>> def osszefuz(*args, sep="/"):
...  return sep.join(args)
...
>>> osszefuz("föld", "mars", "venus")
'föld/mars/venus'
>>> osszefuz("föld", "mars", "venus", sep=".")
'föld.mars.venus'

4.7.4. Argumentumlista kicsomagolása

Ennek fordítottja történik, ha listába vagy tuple-ba becsomagolt argumentumokat ki kellene csomagolni olyan függvény meghívásához, amely elkülönített, helyhezkötött változókat vár. Például a beépített range() függvény egymástól elkülönítve várja a start és stop értékeket. Ha ezek nem egymástól elválasztva állnak rendelkezésre, akkor a break függvényhívásban a * műveletjelet tegyük az összetett-típusú változó neve elé, ez kicsomagolja a listából vagy tuple-ből az adatokat.

>>> range(3, 6)   # normális függvényhívás, különálló paraméterekkel
[3, 4, 5]
>>> args = [3, 6]
>>> range(*args)   # listából kicsomagolt paraméterekkel történő függvényhívás
[3, 4, 5]

4.7.5. Lambda-formák

A lambda kulcsszóval rövid névtelen függvényeket lehet létrehozni. Íme egy függvény, amely a két argumentumának összegével tér vissza: lambda a, b: a+b. A lambda-formákat mindenhol használhatjuk, ahol függvényobjektumok szerepelhetnek. Szintaktikailag egyetlen kifejezés szerepelhet bennük. Értelmét tekintve hab a normális függvények tortáján. A beágyazott függvényekhez hasonlóan látja az őt meghívó környezet minden változóját.

>>> def make_incrementor(n):
...   return lambda x: x + n
...
>>> f = make_incrementor(42) # make_incrementor magyarul kb.: csinálj növelő-t
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43

A fenti példa arra használja a lambda-kifejezést, hogy egy függvényt adjon vissza. Ezen kívül lehetőséget biztosít, hogy egy függvényt adhassunk át argumentumként:

>>> szamok = [(1, "egy"), (2, "kettő"), (3, "három"), (4, "négy")]
>>> szamok.sort(key = lambda szam: szam[1])
>>> szamok
[(1, 'egy'), (3, 'három'), (2, 'kettő'), (4, 'négy')]

A fenti példa a második (azaz 1-es indexű) tag szerint rendezi sorba a párokat.

4.7.6. A dokumentációs karakterláncok

A dokumentációs karakterláncok tartalmával és formájával kapcsolatban egy kialakult és bevált szokásról beszélhetünk.

Az első sor mindig az objektum céljának rövid, tömör összegzése. Rövidsége miatt nem kell tartalmaznia az objektum nevét vagy típusát, hiszen ezek az adatok más úton is kinyerhetők (kivéve, ha az objektum neve a függvény működését leíró ige). A szöveg nagybetűvel kezdődik és ponttal végződik.

Ha a dokumentációs karakterlánc (docstring) több sorból áll, a második sor üres lesz – ezzel vizuálisan elkülönítjük az összefoglalót a leírás további részétől. Az üres sort egy vagy több rész követheti, ahol leírjuk az objektum hívásának módját, a mellékhatásokat stb.

Maga a Python értelmező nem szedi le a helyközöket a többsoros literális karakterláncból – ha ezek kiszűrése szükséges, akkor ehhez külön szövegfeldolgozó programot kellene használni. Ezt a problémát a következő konvenció használatával kezeljük. Az első sor után a legelső nem üres sorban megjelenő szöveg behúzási távolsága határozza meg az egész dokumentációs szöveg behúzását. (A legelső sort azért nem használjuk erre a célra, mert a szöveg első betűje általában szorosan követi a karakterláncot nyitó macskakörmöt, ennek eltolása nem lenne nyilvánvaló dolog.) A docstring – fejrészt követő minden első sorának elejéről levágunk pont ennyi helyközt. Ha ennél kevesebb helyközt tartalmaz valamely sor – bár ilyennek nem kéne lennie – csak a helyközök törlődnek, karakter nem vész el. A behúzások egyenlőségét ajánlott mindig a tabulátorokat kibontva ellenőrizni (általában 1 tabulátort 8 helyközzel helyettesítünk).

Itt van egy példa a többsoros docstring-re:

>>> def fuggvenyem():
...   """Nem csinál semmit, de ez dokumentálva van.
...
...   Valóban nem csinál semmit.
...   """
...   pass
...
>>> print(fuggvenyem.__doc__)
Nem csinál semmit, de ez dokumentálva van.

   Valóban nem csinál semmit.

4.7.7. Function Annotations

(A fejezetet nem találtam fontosnak, ezért nem került egyelőre fordításra – a fordító.)

Function annotations are completely optional metadata information about the types used by user-defined functions (see PEP 484 for more information).

Annotations are stored in the __annotations__ attribute of the function as a dictionary and have no effect on any other part of the function. Parameter annotations are defined by a colon after the parameter name, followed by an expression evaluating to the value of the annotation. Return annotations are defined by a literal ->, followed by an expression, between the parameter list and the colon denoting the end of the def statement. The following example has a positional argument, a keyword argument, and the return value annotated:

>>> def f(ham: str, eggs: str = 'eggs') -> str:
...   print("Annotations:", f.__annotations__)
...   print("Arguments:", ham, eggs)
...   return ham + ' and ' + eggs
...
>>> f('spam')
Annotations: {'ham': <class 'str'>, 'return': <class 'str'>, 'eggs': <class 'str'>}
Arguments: spam eggs
'spam and eggs'

4.8. Intermezzo: kódolási stílus

Most már egy hosszabb és összetettebb Python kódot szeretnél írni, itt az idő, hogy beszéljünk a kódolási stílusról. A legtöbb nyelven többféle módon lehet írni (pontosabban formázni); némelyik sokkal olvashatóbb mint másikak. Az, hogy a kódunkat mások számára is olvashatóvá tegyük mindig jó ötlet, és egy helyes kódolási stílus elfogadása sokat segít ebben.

A Python számára a PEP 8 vált a stílus útmutatójává, amelyet a legtöbb projekt követ; egy nagyon olvasható és szemnek kellemes kódolási stílust javasol. Minden Python-fejlesztőnek el kellene olvasnia valamikor. Itt találod a legfontosabb pontjait:

 • Használj 4-szóköz behúzást, de tabulátorokat ne!

  A 4 szóköz jó középút a kis behúzás (amely nagyobb egymásbaágyazási mélységet enged meg) és a nagy behúzás (egyszerűbb olvasni) között. A tabulátorok keveredést okozhatnak, így jobb, ha elkerüljük.

 • Törjük úgy a sorokat, hogy ne lépjék túl a 79 karakter hosszúságot!

  Ez segíti azokat a felhasználókat, akiknek kisebb a kijelzőjük, és lehetővé teszi, hogy több programfájlt jelenítsünk meg egymás mellett nagyobb kijelzőn.

 • Használj üres sorokat, hogy elválaszd a függvényeket és az osztályokat, valamint a nagyobb blokkokat egy függvényen belül!

 • Ha lehet a megjegyzéseket a saját sorába írd!

 • Használj dokumentációs karakterláncokat!

 • Használj szóközöket a műveleti jelek körül és a vesszők után a = f(1, 2) + g(3, 4)!

 • Következetesen nevezd el az osztályokat és a függvényeket! Szokás szerint TeveJelolesModot alkalmazunk az osztályoknál és kisbetuket_alahuzassal a függvények esetén. Mindig a self-et használd az első metódusargumentumnak (lásd az Első találkozás az osztályokkal fejezetet az osztályokról és a metódusokról).

 • Ne használj különleges kódolásokat, ha a kódodat várhatóan nemzetközi környezetben is használni fogják! A Python alapértelmezett UTF-8 kódolása, vagy az ASCII minden esetben jól működik.

 • Szintén ne használj nem-ASCII karaktert az azonosítókban, ha csak a legkisebb esélye is van, hogy más nyelvet beszélő emberek fogják olvasni vagy karbantartani a kódot!

Lábjegyzet

[1]Valójában az objektumhivatkozással történő hívás jobb elnevezés lenne, mivel, ha egy megváltoztatható objektumot adunk át, a hívó látni fogja az összes változást, amit a hívott függvény végez (elem beszúrása listába).